bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Sportu u Rekreacji w Walimiu w Walimiu tj. sport.walim.pl

Data publikacji strony internetowej: 23. 05. 2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15. 04. 2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 19-05-2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Walimiu jest Pani Renata Świerszczak – tel. 748494340, urzad@walim.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik CSiR w Walimiu,sport@walim.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 8423033. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHTEKTONICZNA

1. Wejście do budynku parterowego Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu, ul. Boczna 8A odbywa się przez przeszklone drzwi od strony parkingu po schodach.

2. Obiekt dostępny dla wózków.

3. Korytarz parteru dostępny dla wózków, brak progów i schodów.

4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze obiektu.

5. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

6. Brak ograniczeń prawa wstępu z psem asystującym.

7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

APLIKACJE MOBILNE

Brak aplikacji mobilnych.Opublikował: Artur Jarczok
Publikacja dnia: 19.05.2021
Podpisał: Artur Jarczok
Dokument z dnia: 19.05.2021
Dokument oglądany razy: 1 063