bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Statut CSiR


Załącznik do Uchwały Nr LII/300/2010
Rady Gminy Walim
z dnia 25 października 2010 r.


STATUT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PN. "CENTRUM SPORTU I REKREACJIWWALIMIU"

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓ,LNE


§, 1. 1. Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu, zwane dalej Centrum, jest jednostką budżetową Gminy Walim.
2. Siedzibą Centrum jest miejscowość Walim.

Rozdział II.
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA


§, 2. 1. Do zadań statutowych Centrum należy realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji
na rzecz mieszkańc?w Gminy Walim, a w szczeg?lności:
1) organizowanie masowych imprez sportowych i rekreacyjnych,
2) propagowanie edukacji w zakresie wychowania fizycznego,
3) zaspakajanie potrzeb mieszkańc?w w zakresie aktywnego wypoczynku i rekreacji,
4) administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,
5) tworzenie wzor?w i kształtowanie nawyk?w kulturalnego, pożytecznego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu,
6) rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień sportowych uczestnik?w zajęć,
7) stałe podnoszenie wyszkolenia sportowego uczestnik?w zajęć,
8) integracja dzieci, młodzieży i os?b dorosłych z r?żnych środowisk, w tym r?wnież niepełnosprawnych,
9) propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności w zakresie wychowania fizycznego
i sportu, a także rekreacji w podległych obiektach,
10) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i wystaw,
11) wynajmowanie obiekt?w do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
12) pozyskiwanie środk?w finansowych na upowszechnianie kultury fizycznej,
13) zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Centrum,
14) wsp?łpraca z jednostkami Gminy Walim,
15) wsp?łpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Walim,
16) marketing i reklama Centrum,
17) realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiekt?w i urządzeń sportowych oraz rozbudowa i modernizacja już istniejących.
§, 3. Przy realizacji zadań statutowych Centrum wsp?łpracuje z jednostkami organizacyjnymi Gminy Walim.


Rozdział III.
ORGANIZACJA


§, 4. 1. Centrum realizuje swoje zadania na zlecenie W?jta Gminy Walim, kt?ry sprawuje nadz?r merytoryczny nad jego działalnością.
2. Pracą Centrum kieruje Kierownik przy pomocy:
1) samodzielnego pracownika ds. sportu,
2) księgowego,
3) instruktor?w oraz pozostałych pracownik?w.
3. Kierownik Centrum zatrudniany i zwalniany jest przez W?jta Gminy Walim.
4. Kierownik Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez W?jta Gminy Walim.
5. Do dokonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda W?jta Gminy Walim.
6. Do obowiązk?w Kierownika Centrum należy w szczeg?lności:
1) organizowanie pracy Centrum,
2) opracowywanie oraz realizacja plan?w finansowych,
3) dysponowanie środkami finansowymi Centrum w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa,
4) kontrola wewnętrzna,
5) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
6) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracownik?w Centrum.
§, 5. 1. Szczeg?łową strukturę organizacyjną, zakres działania, zasady odpowiedzialności oraz obowiązki pracownik?w określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Centrum i podlegający zatwierdzeniu przez W?jta Gminy Walim.
2. Zasady wynagradzania pracownik?w Centrum określa Regulamin Wynagradzania ustalony przez Kierownika.

Rozdział IV.
GOSPODARKA FINANSOWA


§, 6. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu gminy.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez W?jta Gminy Walim.
3. Centrum prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.
§, 7. 1. Centrum wyposaża się w następujące obiekty: kompleksu boisk sportowych Orlik, halę sportową.
2. Centrum prowadzi działalność na bazie mienia, w kt?re zostało wyposażone.


Rozdział V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§, 8. 1. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym.
2. Do mienia komunalnego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p?źniejszymi zmianami).
§, 9. Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Gminy WalimOpublikował: Artur Jarczok
Publikacja dnia: 14.03.2011
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 27.01.2011
Dokument oglądany razy: 4 113