bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytanie o wykonanie kompleksowej konserwacji oraz czyszczenie boisk Orlik w Walimiu. ul. Boczna 8A

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Walim, 23. 03. 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) do zamówień, których wartość nie przekracza wyraożnej w złotych równowartoci kwoty 14.000 euro w/w ustawy nie stosuje się.

Nazwa zadania:
Wykonanie kompleksowej konserwacji oraz czyszczenie boisk Orlik w Walimiu. ul. Boczna 8A

1. Zamawiający:
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WALIMIU
UL. BOCZNA 8A
58-320 WALIM

tel. 74 8423033
faks: 74 8494355
adres e-mail: sport@walim.pl

2. Przedmiot zamówienia:
Konserwacja - kompleksowa jednorazowa usługa oraz czyszczenie boiska ORLIK w Walimiu. Nawiarzchnia z trawy syntetycznej EagleTruf 60M, wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy SBR-czarny. W zakres w/w wejdzie m. in. wykonanie następujących czynności:
1.Wybranie zanieczyszczonego wypełnienia, granulatu gumowego, piasku lub mieszanki obydwu materiałów z włókien trawy za pomocą specjalistycznej maszyny.
2.Maszynowe oczyszczenie brudnego wypełnienia poprzez oddzielenie od niego wszelkiego rodzaju śmieci, szyszek, liści, kapsli, patyczków od lodów, stłuczonego szkła, kamieni, mchu, glonów, kurzu i innych zanieczyszczeń oraz ponowne umieszczenie wypełnienia pomiędzy włóknami trawy.
3.Równomierne rozprowadzenie granulatu (gumowy, czarnyna całej nawierzchni z uzupełnieniem miejsc o zwiększonej ekspozycji (granulat w zakresie wykonawcy w ilości 1 tony ).
4.Maszynowe rozczesanie i wyprostowanie zgniecionych włókien trawy, przywrócenie sprężystości, elastyczności i miękkości murawy poprzez dogłębne rozbicie i spulchnienie wsypki oraz wygładzenie murawy z zachowaniem odpowiedniej wysokości wystających ponad granulat włókien trawy.
Powierzchnia boiska: 1860m2


3. Termin realizacji:
Pożądany termin zakończenia wykonania usługi - 15 maja 2012 r.

4. Wykaz niezbędnych dokumentów :
1. Oferta okrelajcąca cenę wykonania zamówienia, któr naley złoy na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2. Parafowany wzór umowy, który stanowi załcznik nr 2 do niniejszego zapytania,
3. Do oferty proszę dołczy wykaz prac o podobnym charakterze, opinie, referencje,
certyfikat/autoryzacj producenta na moliwości wykonania konserwacji zgodnej z
przedmiotem zamówienia oraz wykaz sprzętu przeznaczonego do konserwacji.

4. Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Ofertę należy przygotować w języku polskim i złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik Nr 1, w terminie do 10. 04. 2012 r. do godz. 15.00,
na adres zamawiającego:
Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu
UL. BOCZNA 8A
58-320 Walim
z dopiskiem „Konserwacja oraz czyszczenie boisk Orlik w Walimiu”,
Oferty można skłdać również drogą elektroniczną: faxem lub na adres: sport@walim.pl
(Oferty przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na ich złożenie).

5. Opis sposobu obliczania ceny.
1) Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT (jeśli dotyczy).
3) Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
4) Cena może być tylko jedna.
5) Cena oferty nie podlega waloryzacji.

6. Kryterium wyboru oferty:
Cena – 100%.
Do porowniań uwzględniona zostanie cena Brutto oferty.
ZAMAWIĄJCY ZASTRZEGA SOBIE MOLIWOŚĆ ODRZUCENIAOFERTY W PRZYPADKU, GDY ZAPROPONOWANA PRZEZ WYKONAWCĘ CENA
PRZEKROCZY MOLIWO ŚCI FINANSOWE ZAMAWIAJĄCEGO.


7. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Artur Jarczok – kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu. tel. 74 8423033; 600 954 954

8. Ogłoszenie wyników
Oferent którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert.

Załączniki:
1.Formularz ofertowy
2.Wzór umowy.

INFORMACJA O WYNIKU

Opublikował: admin admin
Publikacja dnia: 23.03.2012 10:31
Dokument oglądany razy: 1148
Nie podlega Ustawie