bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Konserwacja oraz czyszczenie boisk Orlik w Walimiu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Walim, 16. 06. 2011 r.

ZMIANA BRZMIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zmiana dotyczy punktu 1, podpunkt 3).

W związku z możliwością  określenia ilości granulatu potrzebnego do uzupełnienia powierzchni,  dopiero po częściowym dokonaniu  czynności konserwacyjntch, koszt granulatu pozostaje się w zakresie zamawiającego.

 Walim, 10.06.2011 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.

Nazwa zadania: Konserwacja oraz czyszczenie boisk Orlik w Walimiu


1. Zamawiający:

Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu
UL. BOCZNA 8A
58-320 Walim

tel. 74 8423033
faks: 74 8494355
adres e-mail: sport@walim.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Konserwacja oraz czyszczenie boisk Orlik w Walimiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej jednorazowej usługi konserwacji i czyszczenia boisk „Orlik” w Walimiu ( nawierzchnia z trawy syntetycznej EagleTruf 60M, granulat gumowy SBR czarny), w zakres której wejdzie m. in. wykonanie następujących zabiegów:
1) oczyszczenie nawierchni z zanieczyszczeń
2) spólchnianie i rozlóźnianie materiału wypełniąjacego
3) równomierne rozprowadzanie granulatu na całaj nawierzchni z ewentualnym uzupełnieniem granulatem miejsc o zwiększonej eksploatacji (granulat w zakesie wykonawcy)
4) przeczesanie nawierzchni szczotkami - prostowanie i odświeżanie włókien
5) inspekcja systemu drenażu
Powierzchnia boiska: 1860m2

3. Termin realizacji:

Pożądany termin zakończenia usługi- 30 czerwca 2011 r

4. Miejsce oraz termin składania ofert

1) Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik Nr 1, w terminie do 20.06.2011 r. do godz. 15.00. na adres:
Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu
UL. BOCZNA 8A
58-320 Walim
z dopiskiem „Konserwacja oraz czyszczenie boisk Orlik w Walimiu”,

2) Do oferty należy dołączyć ewentualny wykaz prac o podobnym charakterze, opinie, referencje, autoryzacje na możwość wykonywania koncerwacji zgodnej z przedmiotem zamówienia oraz wykaz sprzętu przeznaczonego do konserwacji.

5. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT (jeśli dotyczy).
3) Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
4) Cena może być tylko jedna.
5) Cena oferty nie podlega waloryzacji.

6. Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%.

7. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Artur Jarczok – kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu. Tel. 74 8423033; 600 954 954

8. Ogłoszenie wyników

Oferent którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

Kierownik CSiR w Walimiu
Artur Jarczok

Informacja o wyniku postępowania

Opublikował: admin admin
Publikacja dnia: 10.06.2011 18:56
Dokument oglądany razy: 1020
Nie podlega Ustawie