bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie kompleksowej konserwacji oraz czyszczenie boisk Orlik w Walimiu. ul. Boczna 8A

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Walim, 25. 04. 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w/w ustawy nie stosuje się.

Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu informuje, że w prowadzonym postępowaniu, tj.: zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Wykonanie kompleksowej konserwacji oraz czyszczenie boisk Orlik w Walimiu. ul. Boczna 8A

Oferty nadesłały firmy:


Lp. Nazwa Cena brutto w zł Liczba punktów
1. TILIA S.A. Łódź
ul. Piramowicza 11/13 3.283,92 27
2. CONCEPT-Grzegorz Troc
Grodków. Wojsław 64 2.100,00 42
3. PRZEDSIĘBIORSTWO Produkcyjno-Usługowo-Handlowe CHECZA. Tczew ul. Nowowiejska 19/4 1.944,00 46
4. SIGMA SERVICE Wrocław,
ul. Bajana 18 lok. 2 890,00 100
5. NOR-MA s.c. Białogard
ul. Ludowa 9/2 1.180,00 75


Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym z dnia 01. 04. 2014 r. złożoną przez firmę:
SIGMA SERVICE Wrocław, ul. Bajana 18 lok. 2

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie ofert.

Osoba do kontaktów:
stanowisko Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu
imię i nazwisko Artur Jarczok
tel. 0 74/ 84 230 33 lub 600 954 954
fax. 074/ 84 94 355
w terminach w godzinach pracy zamawiającego (8.00 -16.00)


Walim, 07. 04. 2014 r.


ZMIANA BRZMIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zmiana dotyczy punktu 4. podpunkt 2.
Podpunkt 2. Otrzymuje brzmienie:
Do oferty proszę dołączyć wykaz prac o podobnym charakterze, opinie, referencje
z wykonywanych konserwacji zgodnych z przedmiotem zamówienia oraz wykaz sprzętu przeznaczonego do konserwacji.


 Walim, 01. 04. 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w/w ustawy nie stosuje się.

Nazwa zadania:
Wykonanie kompleksowej konserwacji oraz czyszczenie boisk Orlik w Walimiu. ul. Boczna 8A

1. Zamawiający:
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WALIMIU
UL. BOCZNA 8A
58-320 WALIM
tel. 74 8423033; faks: 74 8494355; adres e-mail: sport@walim.pl

2. Przedmiot zamówienia:
Konserwacja - kompleksowa jednorazowa usługa oraz czyszczenie boiska ORLIK w Walimiu. Nawierzchnia z trawy syntetycznej EagleTruf 60M, wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy SBR-czarny. W zakres w/w wejdzie m. in. wykonanie następujących czynności:
1.Wybranie zanieczyszczonego wypełnienia, granulatu gumowego, piasku lub mieszanki obydwu materiałów z włókien trawy za pomocą specjalistycznej maszyny.
2.Maszynowe oczyszczenie brudnego wypełnienia poprzez oddzielenie od niego wszelkiego rodzaju śmieci, szyszek, liści, kapsli, patyczków od lodów, stłuczonego szkła, kamieni, mchu, glonów, kurzu i innych zanieczyszczeń oraz ponowne umieszczenie wypełnienia pomiędzy włóknami trawy.
3.Równomierne rozprowadzenie granulatu na całej nawierzchni z uzupełnieniem miejsc o zwiększonej ekspozycji (granulat w zakresie wykonawcy ) tylko w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania takiej operacji.
4.Maszynowe rozczesanie i wyprostowanie zgniecionych włókien trawy, przywrócenie sprężystości, elastyczności i miękkości murawy poprzez dogłębne rozbicie i spulchnienie wsypki oraz wygładzenie murawy z zachowaniem odpowiedniej wysokości wystających ponad granulat włókien trawy.
Powierzchnia boiska: 1860 m2

3. Termin realizacji:
Pożądany termin zakończenia wykonania usługi - 31 maja 2014 r.

4. Wykaz niezbędnych dokumentów :
1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia (brutto),
2. Do oferty proszę dołączy wykaz prac o podobnym charakterze, opinie, referencje,
certyfikat/autoryzacji producenta na możliwości wykonania konserwacji zgodnej z
przedmiotem zamówienia oraz wykaz sprzętu przeznaczonego do konserwacji.

4. Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Ofertę należy przygotować w języku polskim i złożyć w terminie:
do 22. 04. 2014 r. do godz. 15.00,
na adres zamawiającego:
Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu
ul. Boczna 8A
58-320 Walim
z dopiskiem „Konserwacja oraz czyszczenie boisk Orlik w Walimiu”,
Oferty można składać również drogą elektroniczną:
fax na nr 74 8494 355 lub na adres: sport@walim.pl
(Oferty przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na ich złożenie).

5. Opis sposobu obliczania ceny.
1) Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT (jeśli dotyczy).
3) Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
4) Cena może być tylko jedna.
5) Cena oferty nie podlega waloryzacji.

6. Kryterium wyboru oferty:
Cena – 100%
Do porównań uwzględniona zostanie cena Brutto oferty.
ZAMAWIĄJCY ZASTRZEGA SOBIE MOLIWOŚĆ ODRZUCENIA OFERTY W PRZYPADKU, GDY ZAPROPONOWANA PRZEZ WYKONAWCĘ CENA PRZEKROCZY MOLIWOŚCI FINANSOWE ZAMAWIAJĄCEGO.


7. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Artur Jarczok – kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu. tel. 74 8423033; 600 954 954

8. Ogłoszenie wyników
Oferent którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert.

Załączniki:
1.Wzór umowy.

Opublikował: admin admin
Publikacja dnia: 01.04.2014 13:11
Dokument oglądany razy: 1245
Nie podlega Ustawie