bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

REGULAMIN KOMPLEKSU BOISK ORLIK 2012


Boiska są czynne w następujących terminach:
a) planowe zajęcia szkolne dla uczni?w Szk?ł (koordynuje Dyr. Zespołu Szk?ł w Walimiu):
poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 15.00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych ( koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu):
wtorek - piątek godz. 16.00 - 20.00
sobota godz. 13.00 - 21.00
niedziela godz. 13.00 - 21.00
1.W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
2.Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
3.Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
4.Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkownik?w prowadzonego przez instruktora sportu.
5.Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w biurze instruktora sportu lub na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z instruktorem sportu.
6.Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
7.Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych zlokalizowanych w hali sportowej.
8.Teren boisk ze względ?w bezpieczeństwa objęty jest ciągłym monitoringiem.
9.Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego typu ,,korki lane&rdquo,, oraz obuwie typu halowego).
10.W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a.używania but?w piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolc?w,
b.wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c.niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d.wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e.palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,
f.zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
g.przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h.zakł?cania porządku i używania sł?w wulgarnych,
i.przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
j.wprowadzania zwierząt,
k.korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
11.Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 7 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, kt?ry w zależności od sytuacji może:
a.nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b.zwr?cić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c.nakazać opuszczenie terenu boisk.
12.Organizatro nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
13.Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na kompleksie boisk.
14.Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
15.Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczeg?lności do uwag instruktora sportu.Opublikował: Artur Jarczok
Publikacja dnia: 09.03.2011
Podpisał: Artur Jarczok
Dokument z dnia: 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 4 147