bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: ok

REGULAMIN SIŁOWNI OLYMP

REGULAMIN SIŁOWNI &bdquo,OLYMP&rdquo,

1.Przed skorzystaniem z siłowni ,,OLYMP&rdquo, należy zapoznać się z regulaminem, instrukcjami użytkowania i obsługi urządzeń treningowych, dokonać rejestracji, podpisać oświadczenie o znajomości i akceptacji postanowień regulaminu siłowni oraz spełnić następujące kryteria:
- posiadać pisemną zgodę rodzic?w lub prawnych opiekun?w na korzystanie z urządzeń siłowni (dotyczy uczestnik?w, kt?rzy ukończyli 16 lat do 18 lat)
- posiadać aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia dopuszczające do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej (dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia)

2.Każde wejście na siłownię należy zgłosić wcześniej pracownikowi CSiR.

3.Wstęp na siłownię możliwy jest tylko w stroju sportowym i obuwiu zmiennym. Obowiązkowo należy posiadać ze sobą czysty ręcznik w celu utrzymania urządzeń i wyposażenia w czystości.

4.Na siłowni muszą przebywać jednocześnie przynajmniej dwie osoby.

5.Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z kt?rego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek i nieprawidłowości zgłosić ten fakt pracownikowi, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężar?w i zabezpieczać zaciskami.

6.Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w spos?b bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo własne i innych uczestnik?w oraz poszanowaniem sprzętu i sali.

7.W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwr?cić się o instrukcję do pracownika CSiR.

8.Zabrania się rzucania sztangami, hantlami i talerzami.

9.Zabrania się stawania oraz kładzenia sztang, hantli i innych przedmiot?w na częściach tapicerowanych przyrząd?w do ćwiczeń.

10. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

11.Ćwiczący ma obowiązek pozostawiania po sobie nienagannego porządku (odkładania sprzętu w wyznaczone miejsca).

12.W siłowni obowiązuje zakaz spożywania napoj?w alkoholowych, narkotyk?w, środk?w odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środk?w, palenia papieros?w, żucia gumy oraz wykonywania ćwiczeń w przypadku złego samopoczucia.


13.Każdy ćwiczący ma obowiązek stosowanie parametr?w treningowych stosownych do możliwości swojego organizmu (obciążenie, zesaw ćwiczeń) nie wywołyjących kontuzji.

14.Kierownictwo CSiR nie odpowiada za stan zdrowia ćwiczących i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń znajdujących się w siłowni i niestosowania się do zalecanych instrukcji. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.

15.CSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w siłowni i szatni.

16.W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, pracownik CSiR ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.

17.Kierownictwo Centrum Sportu i rekreacji w Walimiu zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.Opublikował: Artur Jarczok
Publikacja dnia: 07.03.2011
Podpisał: Artur Jarczok
Dokument z dnia: 07.03.2011
Dokument oglądany razy: 2 852