bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.01.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zm

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ


1. Hala sportowa czynna jest od wtorku do niedzieli w godz. 8.00-21.00. W godz od 8.00-16.00 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży Zespołu Szk?ł w Walimiu oraz innych plac?wek oświatowych z terenu Gminy Walim.
2. Przebywanie i korzystanie z urządzeń hali odbywa się za zgodą kierownictwa z uwzględnieniem wcześniej ustalonego harmonogramu.
3. Z hali sportowej korzystać mogą:
dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela
kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem instruktora lub trenera
osoby fizyczne
osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z przewidzianym udziałem publiczności.
5. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:
kt?rych stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środk?w odurzających
z przeciwwskazaniami lekarskimi
6. Obowiązkiem os?b korzystających z hali sportowej jest:
pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni
używanie stroju sportowego i właściwego, zmiennego obuwia sportowego - tzw. "hal?wki" (czystego z jasną podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.) Niestostowanie odpowiedniego obuwia spowoduje wykluczenie z zajęć
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrząd?w sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych
podporządkowanie się poleceniom os?b prowadzących zajęcia lub pracownik?w odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy
7. Z szatni i urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
palić papieros?w, spożywać napoj?w alkoholowych, stosować środk?w odurzających
wnosić i używać sprzętu innego niż sportowy, kt?ry znajduje się w wyposażeniu hali
używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem
korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej bez zezwolenia
korzystać z pomieszczeń bez zgody pracownika obsługującego
biegać po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzać zagrożenia narażającego siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo
9. Korzystającym z widowni hali zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu os?b tam przebywających a w szczeg?lności:
rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiot?w
przechodzenia przez barierki na widowni
wprowadzania zwierząt
10. Na terenie płyty gł?wnej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produkt?w spożywczych.
11. W czasie zawod?w (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
12. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach zobowiązane są do pozostawienia go w wyznaczonym miejscu.
13. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym korzystaniu z hali, porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w wysokości 100 % wartości wyposażenia.
15. Kierownictwo może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.
16. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.
17. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepis?w BHP i p. poż.
18. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
19. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadz?r nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
20. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu biektu.
21. W sprawach skarg, wniosk?w i zażaleń należy zwracać się do Kierownictwa hali.

ZAJĘCIA GRUP SZKOLNYCH

1. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej mogą odbywać się tylko w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę sportową powinno odbywać się tylko pod nadzorem i za jego zgodą.
2. Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do prowadzenia zajęć zobowiązani są do kontrolowania czystości zmiennego obuwia sportowego uczestnik?w zajęć.
3. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz uczniowie niećwiczący przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas trwania lekcji pozostają do jego dyspozycji.
4. Dostęp do magazynu, sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest jedynie za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia lub os?b, kt?rym powierzono mienie pozostające na wyposażeniu hali sportowej.
5. Klucz do hali sportowej, szatni i magazynu sprzętu jest przechowywany w gabinecie dyrektora Zespołu Szk?ł w Walimu.
6. Klucze te pobiera wyłącznie nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć i zwraca po ich zakończeniu.
7. Za zamknięcie sali i umieszczenie kluczy w wyznaczonym miejscu odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
8. Przed opuszczeniem hali sportowej nauczyciel zobowiązany jest do wyłączenia zbędnego oświetlenia we wszystkich pomieszczenach, oraz sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania instalacji.
9. O wszelkich zaistniałych nieprawidłowościach nauczyciel zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie dyrektora szkoły.Opublikował: Tomasz Rybiński
Publikacja dnia: 25.01.2011
Podpisał: adm adm
Dokument z dnia: 25.01.2011
Dokument oglądany razy: 2 905